Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Pêl-droed Proffesiynol Hyfforddi Ymwadiad

Professionalsoccercoaching.com datgan bod deunyddiau (pêl-droed driliau ac ymarferion hyfforddi pêl-droed) a ddarganfuwyd ar y wefan hon yn cael eu paratoi yn seiliedig ar ddulliau a arsylwyd yn ystod y sesiynau hyfforddi cyhoeddus ar gael i'r cyhoedd i gyd o dimau pêl-droed proffesiynol ac academïau neu drwy ddefnyddio sesiynau ac ymarferion hyfforddi o'r awduron safle . Mae'r ymarferion pêl-droed a sesiynau hyfforddi pêl-droed / cynlluniau hyfforddi yn cynrychioliadau o sesiynau a arsylwyd ac maent yn eiddo deallusol perchnogion prosoccerdrills.com 'yn unig. Nid yw'r ymarferion a sesiynau yn cael eu darparu gan, neu sy'n gysylltiedig â chlwb pêl-droed penodol neu endid drydydd parti arall.

I (yr awdur y wefan hon - www.prosoccerdrills.com) yn honni i fod yn unrhyw fath o arbenigwr. Yr wyf yn unig yn ceisio i gasglu gwybodaeth fy mod wedi darllen mewn llyfrau, ar y rhyngrwyd neu sydd wedi cael ei gyflwyno i mi o ffynonellau gwybodus neu gan fy mhrofiadau fy hun fel chwaraewr pêl-droed, myfyrwyr a hyfforddwyr.

Nid wyf yn atebol neu'n gyfrifol i unrhyw berson neu endid am unrhyw wallau a gynhwysir ar y wefan hon, nac am unrhyw ddifrod arbennig, achlysurol, neu ganlyniadol a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon. Rhaid i unrhyw gais o'r technegau, syniadau, ac awgrymiadau ar y wefan hon yn ôl disgresiwn y darllenydd a risg.

Yr wyf yn eich annog i ofyn am gyngor neu ofal meddygol priodol ar gyfer unrhyw sefyllfa neu broblem sydd gennych, yn arbennig y gall y gweithgareddau ac ymarferion a ddisgrifir mewn rhaglenni hyfforddiant ac erthyglau yn Professionalsoccercoaching.com fod yn beryglus a gall arwain at anaf neu farwolaeth. Mae'n rhaid i chi ymgynghori â meddyg trwyddedig cyn cymryd rhan mewn unrhyw un o'r gweithgareddau a ddisgrifir ar Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com yn gwneud unrhyw warant y bydd gwasanaethau ei safleoedd 'yn ddi-dor, yn ddiogel neu yn rhydd o wallau. Nid Professionalsoccercoaching.com yn gwarantu cywirdeb neu gyflawnrwydd unrhyw wybodaeth yn, neu a ddarperir mewn cysylltiad â, ei safle. Nid Professionalsoccercoaching.com yn gyfrifol am unrhyw wallau neu hepgoriadau, nac am y canlyniadau a gafwyd o ddefnyddio gwybodaeth o'r fath.

Rydych yn deall ac yn cytuno y bydd unrhyw ddeunydd a / neu ddata llwytho i lawr neu a geir fel arall drwy ddefnyddio safleoedd Professionalsoccercoaching.com ar eich disgresiwn a risg eu hunain ac y byddwch yn unig fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol eich hun neu golli data sy'n deillio o lwytho i lawr deunydd o'r fath a / neu ddata.

Rydych yn cytuno i indemnio a dal y perchennog a chyfranwyr o Professionalsoccercoaching.com ddiniwed rhag unrhyw hawliad neu orchymyn, gan gynnwys ffioedd cyfreithwyr rhesymol ', a wnaed gan unrhyw drydydd parti o ganlyniad i neu sy'n deillio o'ch defnydd o'r Professionalsoccercoaching.com.